ගාලු මාතර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අහංගම ප්‍රධාන පාරේ ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට

  • K.H. Wasantha
  • October 23, 2022 6:08 pm
  • Ahangama, Galle
රු 54,000,000total price(Fixed)

ගාලු මාතර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අහංගම ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 10ක් පමණ දුරින් පිහිටි පර් චස් 90ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත නිදනකාමර – 5 නානකාමර – 1 ජල විදුලි පහසුකම් සංචාරක නිකේතනයක් සදහාද වඩාත් සුදුසු මනරම් ඉඩම නිරවුල් ඔප්පු පර් චසයක මිල 600,000 /-