වෙළද ව්‍යාපාර

You can get an auspicious time for important events of your life. We can even calculate auspicious times in foreign countries. නැකැත් හා සුභ මුහුර්ථ නැකැත් කටයුත්තට අදාළ අයගේ ජන්ම තොරතුරු මෙයට ඇතුළත් කරන්න. මෙහි පළමු සහ දෙවන පිටු දෙකෙහි දෙදෙනෙකුගේ ජන්ම තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට පෝරම 2ක් ඇත. සුභ කටයුත්ත සදහා දෙදෙනකු (සැමියා/ බිරිද හෝ අනාගත සහකරු / සහකාරිය ) සම්බන්ධ වන්නේ නම් පළමු පෝරමයේ සහකරුගේත් දෙවන පෝරමටය් සහකාරියගේත් ජන්ම තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. (උදා : මංගල නැකැත්, නිවාස ඉදිකිරීම් සහ ව්‍යාපාර ආරම්භය ආදි කටයුතු) ඔබ අවිවාහකයකු හෝ දරුවෙකුගේ කටයුත්තක් සදහා නම් මෙහි ඇති පළමු හා දෙවන පෝරම දෙකේම අදාළ තනි පුද්ගලයාගේ ජන්ම තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. (උදා : ඉදුල් කටගෑම, අකුරු කියවීම, මල්වර නැකත් ආදී කටයුතු) තවද, නැකැත් සෑදීමට අවශ්‍ය කාල වකවානුව "Special Notes" යටතේ විශේෂයෙන් ස`දහන් කළ යුතුය. උදා : Time Period from 05/07/2013 to 15/07/2013


Category*
Name*
Email*
Location of the Auspicious /නැකතට කටයුතු කරන ස්ථානය*

Enter Male's Details

Birth Day*
Birth Time*
AM/PM*
AM PM
Birth City*
This is important as the reading will depend on your birth place.
Birth Country*
Astrological Sign / ලග්නය
If you know your astrological sign Please select the correct sign If not please select - None -
ඔබ ලග්නය දන්නේ නම් නිවැරදි ලග්නය තෝරන්න. නොදන්නේ නම් - None- තෝරන්න.

Enter Female's Details

Birth Day*
Birth Time*
AM/PM*
AM PM
Birth City*
This is important as the reading will depend on your birth place.
Birth Country*
Astrological Sign / ලග්නය
If you know your astrological sign Please select the correct sign If not please select - None -
ඔබ ලග්නය දන්නේ නම් නිවැරදි ලග්නය තෝරන්න. නොදන්නේ නම් - None- තෝරන්න.

Religion
Special Notes
If you have specific questions to ask please specify them in this box.

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka