1979 මහනුවර බොදු වැදගත් පවුලක උස අඩි 5.5

Published by marriage proposal 2018-07-24 12:07:28 Kandy, Kandy

1979 මහනුවර ප්‍රධාන පෙලේ පාසලකින් අධ්‍යාපනය ලැබූ මහනුවර නගරාසන්න බොදු වැදගත් පවුලක උස අඩි 5.5 ව්‍යාපාරික විශේෂ තනතුරක් දරණ නවීන මෝටර් රථයක් සහ නිවාස දේපල හිමි පවුලේ බාලම පුතුට රූමත් ගුණගරුක දියණියක් පිය සොයයි.දුරකථන ඇමතුමක් දී ලියන්න. 0815662122

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 39
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 4222
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka