අපේ Online ගණිත පන්තිය​

Published by Nalin 2020-12-31 17:12:42 Colombo, Nugegoda

2021 නව අධ්‍යයන වර්‍ෂයේ 6,7,8,9,10,11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය පන්ති ආරම්භය ජනවාරි 2වන දා සිට Online Zoom හරහා....

මෙහෙයවීම​: ප්‍රවීන දේශක BSC උපාධිධාරී නලීන් වික්‍රමසිංහ​
T.P: 0777828849

Tuition
Tuition Type : Class
For sell
Colombo, Nugegoda
Ad ID 28528

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka