ශීතකරණ

Published by Nadeeshani Wansooriya 2018-12-27 08:12:31 Kandy, Kandy

පාවිච්චි කරන ලද ශීතකරණ ඉතා අනර්ග තත්වයෙන් අඩුම මිලට(Frost/No Frost) රු 13000 සිට.වගකීම සහිතව.

Home Appliances
Item Condition : Used
For sell
Kandy, Kandy
Ad ID 20837

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka