ස්ටුවර්ඩ්ස්

Published by ceylonads job bank 2018-11-12 10:11:07 Galle, Hikkaduwa

රන්මල් බීච් සංචාරක හෝටලය සදහා ස්ටුවර්ඩ්ස්වරු අවශ්‍යව ඇත.

පළපුරුද්ද අවශ්‍යයි.
වේතනය සමග සර්විස් චාර්ජ් ඇත.
ආහාර සහ නවාතැන් සැපයේ.


(2-28)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 15000
Industry : Food
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Galle, Hikkaduwa
Ad ID 17680

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads