ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-10 12:12:37 Colombo, Colombo

කොළඹ පිහිටි කාර්යාලයකට ගිණුම් හා කළමනාකරණය පිළිබඳව පළපුරුදු ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යයි.
පළපුරුද්ද මත වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 19685

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads