ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-10 12:12:37 Colombo, Colombo

කොළඹ පිහිටි කාර්යාලයකට ගිණුම් හා කළමනාකරණය පිළිබඳව පළපුරුදු ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යයි.
පළපුරුද්ද මත වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 19685

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka