ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-20 11:11:40 Colombo, Colombo

Electrashine Advertisement ආයතනයේ දෙහිවල , මීගමුව , කඩුවෙල , කඩවත , කුරුණෑගල , නිට්ටඹුව , අවිස්සාවේල්ල , ජා-ඇල ශාඛා සඳහා ලිපිකාරිනියන් ඇබෑරුතු පවතී.

අ.පො.ස.(උ.පෙළ.) සමත්
වයස අවු.30ට අඩු(LA2-4)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 20000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 18314

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads