ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-20 11:11:40 Colombo, Colombo

Electrashine Advertisement ආයතනයේ දෙහිවල , මීගමුව , කඩුවෙල , කඩවත , කුරුණෑගල , නිට්ටඹුව , අවිස්සාවේල්ල , ජා-ඇල ශාඛා සඳහා ලිපිකාරිනියන් ඇබෑරුතු පවතී.

අ.පො.ස.(උ.පෙළ.) සමත්
වයස අවු.30ට අඩු(LA2-4)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 20000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 18314

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka