අක්කර 5ක ඉඩමක් විකිණිමට ඇත

Published by Kasun bandara 2020-07-29 11:07:45 Puttalam, Marawila

පුත්තලම කිරියන්කල්ලිය අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත ලක්ශ 65යි ඉතා ඉක්මනින් විකිණිමට ඇත කතා කරන්න 0762381513
සින්නක්කර ඔප්පු ඇත
ඉඩමට අඩි 60ක පාර
ඔනැම දිනක ඉඩම පරික්ශා කල හැක

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : 5 Acres
Address : Galkuliya , kiriyankalliya
For sell
Puttalam, Marawila
Ad ID 27387

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka