අවු: 34 මහනුවර බොදු ගොවි අඩි 5 3

Published by abc 2018-07-10 15:07:25 Kandy, Kandy

අවු: 34 මහනුවර බොදු ගොවි අඩි 5 3 විදුලිබල මණ්ඩලයේ ලිපිකරු පදිංචි නිවස දායාද හිමි සුදු සිහින් රූමත් කුජ 8 දියණියට පුතෙකු උපාධිධාරී ගරු දෙමව්පියන් සොයති . 081 2493742

Bride
Marital Status : Unmarried
Age : 34
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 1907
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka