නිවාස 2කින් යුත් පර්චස් 48 ක ඉඩමක් විකිණ

Published by rumesh 2020-08-11 16:08:34 Badulla, Welimada

ශිඝ්‍රයෙන් දියුණු වන වැලිමඩ නුගතලාව - දිමුතුගම නිවස 2කින් සමන්විත පර්චස් 48ක ඉඩමක් විකිණීමට 🏠️
🚎 A5 බස් පාරට 900m
🏘️ වැලිමඩ නගරයට 2.3 km
🏠️ පර්චස් 48
🏜️ අලංකාර වටපිටාව

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 48 Perches
Address : දිමුතුගම, නුගතලාව, වැලිමඩ
For sell
Badulla, Welimada
Ad ID 27639

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka