කපල් සිම්

Published by kalpa 2018-08-15 12:08:33 Vavuniya, Vavuniya

🌹🌹🌹 කපල් සිම් 🌹🌹🌹
↔️ සිම් දෙක අතර,
📲 දවස පුරාම ලබා ගන්නා ඇමතුම් සියල්ල නොමිලේ .
💌 කෙටිපණිවිඩ සියල්ල නොමිලේ .
💸 මාසික ගාස්තුව රු.100/-
📢 ඉක්මන් කරන්න.
🚛 දිවයින පුරා ප්‍රවාහනය නොමිලේ.
🔊 කතා කරන්න
📞0715 743 126 / 0778 235 234 👈👈👈

Services
Service Type : General
For sell
Vavuniya, Vavuniya
Ad ID 6541

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads