කපල් සිම්

Published by kalpa 2018-08-15 12:08:33 Vavuniya, Vavuniya

🌹🌹🌹 කපල් සිම් 🌹🌹🌹
↔️ සිම් දෙක අතර,
📲 දවස පුරාම ලබා ගන්නා ඇමතුම් සියල්ල නොමිලේ .
💌 කෙටිපණිවිඩ සියල්ල නොමිලේ .
💸 මාසික ගාස්තුව රු.100/-
📢 ඉක්මන් කරන්න.
🚛 දිවයින පුරා ප්‍රවාහනය නොමිලේ.
🔊 කතා කරන්න
📞0715 743 126 / 0778 235 234 👈👈👈

Services
Service Type : General
For sell
Vavuniya, Vavuniya
Ad ID 6541

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka