විකිණීමට ඇත

Published by Gayal Aberathna 2018-10-31 05:10:24 Ratnapura, Balangoda

🎈පිරිසිදු ඔප්පු
🎈කදු පන්තියකින් වට වු දර්ශනීය වටපිටාව
🎈බලංගොඩ-පින්නවල පාරේ සිට 0.5 KM දුරකින් පිහිටා ඇත.
🎈දර්ශනිය වැවක් අසල
🎈කුඩා ප්‍රමාණයේ හොටේල් ,නිවාඩු නිකේතන,නිවාස හෝ වගාවන් සදහා සුදුසුයි .
🎈දැනට එම ඉඩමේ තේ ගස් 200 ක් පමණ ඇත

Land
Land Type : Other
Land Size : ප Perches
Address : වෑගපිටිය ,මොරහැල - බලංගොඩ
For sell
Ratnapura, Balangoda
Ad ID 16581

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka