ඉක්මනින් විකිනේ

Published by Iru 2019-02-23 09:02:30 Matara, Weligama

පර්චස් 25 පිරිසිදු ඔප්පු නිදහස් නිස්කලන්ක වටපිටව වෙලිගම අකුරෙස්ස ප්‍රදාන මර්ගයට මීටර් 100 පෙනෙන දුරින් තෙලිජ්ජවිල ප්‍රදාන විදුහ්ල වලට සමීපයි චාර්ලිමඋනට් කර්මන්ත පුරය ඉදිරිපිට

Houses
Size (S.F) : 7.19
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 2
Address : Mihindu vihara Rd, Badalawillahena, welihinda, Denipitiya
For sell
Matara, Weligama
Ad ID 23515

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka