ඉක්මනින් විකිනේ

Published by Iru 2019-02-23 09:02:30 Matara, Weligama

පර්චස් 25 පිරිසිදු ඔප්පු නිදහස් නිස්කලන්ක වටපිටව වෙලිගම අකුරෙස්ස ප්‍රදාන මර්ගයට මීටර් 100 පෙනෙන දුරින් තෙලිජ්ජවිල ප්‍රදාන විදුහ්ල වලට සමීපයි චාර්ලිමඋනට් කර්මන්ත පුරය ඉදිරිපිට

Houses
Size (S.F) : 7.19
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 2
Address : Mihindu vihara Rd, Badalawillahena, welihinda, Denipitiya
For sell
Matara, Weligama
Ad ID 23515

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads