නිවස විකිනිමට

Published by Thushman 2019-01-06 18:01:57 Matale, Matale

මාතලේ මහ නගර සබා සිමාවේ. සියලු පහසුකම් සහිත පර් 20 ඉඩම හා නිවස ඉක්මනින් විකිනිමට, නගරයට මිටර් 300, සංඝමිත්තා බාලිකා පාසලට යාබදයි

Houses
Size (S.F) : 2500
Bed Rooms : 4
Bath Rooms : 3
Address : පුල්ලේයාර් කෝවිල් පාර, මාතලේ
For sell
Matale, Matale
Ad ID 21501

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka