නිවස විකිනිමට

Published by Thushman 2019-01-06 18:01:57 Matale, Matale

මාතලේ මහ නගර සබා සිමාවේ. සියලු පහසුකම් සහිත පර් 20 ඉඩම හා නිවස ඉක්මනින් විකිනිමට, නගරයට මිටර් 300, සංඝමිත්තා බාලිකා පාසලට යාබදයි

Houses
Size (S.F) : 2500
Bed Rooms : 4
Bath Rooms : 3
Address : පුල්ලේයාර් කෝවිල් පාර, මාතලේ
For sell
Matale, Matale
Ad ID 21501

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads