විකිණීමට

Published by Hemila kasun Bandara uberathna 2019-02-03 10:02:38 Matale, Dambulla

සංචාරක ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ඉඩම.දඹුල්ල නගරයට 3කි.මි.පර්චස් 170 සින්නක්කර ඔප්පු.විදුලිය ජලය සහ පුළුල් මාර්ග පහසුකම් සහිතයි .

Land
Land Type : Residential
Land Size : 170 Perches
Address : 247/B/1yapagama.dambulla
For sell
Matale, Dambulla
Ad ID 22832

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka