විකිණීමට

Published by Hemila kasun Bandara uberathna 2019-02-03 10:02:38 Matale, Dambulla

සංචාරක ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ඉඩම.දඹුල්ල නගරයට 3කි.මි.පර්චස් 170 සින්නක්කර ඔප්පු.විදුලිය ජලය සහ පුළුල් මාර්ග පහසුකම් සහිතයි .

Land
Land Type : Residential
Land Size : 170 Perches
Address : 247/B/1yapagama.dambulla
For sell
Matale, Dambulla
Ad ID 22832

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads