ඉඩමක් විකිනිමට

Published by Rohan Arambegedara 2019-07-09 16:07:35 Kurunegala, Kurunegala

ඉඩමක් විකිනිමට
කුරුණැගල -කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට නුවර - කොළඹ අධවෙගි මාර්ග පිවිසුමට 6 දුරින් දම්බොක්ක හරහා රඹුක්කන මාර්ගයේ ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව පර්. 57ක් වහාම විකිනිමට.
* මනරම් පරිසරය
* තේකලා විදුලිය
* ජල පහසුකම්
* පුළුල් මාර්ග පහසුකම්
* නිරවුල් ඔප්පු

Land
Land Type : Residential
Land Size : 57 Perches
Address :
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 25252

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads