කර්මාන්තශාලා සේවකයින්

Published by gayan 2018-12-28 15:12:13 Kurunegala, Kurunegala

දිවයිනේ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ කර්මාන්තශාලා සදහා සේවකයින් දැන් බදවා ගනු ලැබේ.
ETF/EPF ගෙවනු ලැබේ.
අතිකාල දීමනා.
වාර්ෂික විනෝද චාරිකා
සුභසාධන පහසුකම්
නියමිත දිනට වැටුප් හා අත්තිකාරම් මුදල්
සමගින් ඔබගේ මිතුරා / මිතුරිය සමග එකට සිට සේවය කිරීමේ අවස්ථාව
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : By phone
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20930

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads