කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි

Published by gayan 2018-12-28 15:12:24 Kurunegala, Kurunegala

හයිබ්‍රිඩ් වාහන සදහා වසර 05 කට වැඩි මනා පලපුරුද්ද ඇති දක්ෂ කාර්යශූර කාර්මිකයින් කඩිමන් අවශ්‍යකර තිබේ. දක්ෂතාවය මත වැටුප් හා දීමනා සහිතයි.

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Engineering
Job Type : Full time
Apply Via : By phone
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20928

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads