කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි

Published by gayan 2018-12-28 15:12:24 Kurunegala, Kurunegala

හයිබ්‍රිඩ් වාහන සදහා වසර 05 කට වැඩි මනා පලපුරුද්ද ඇති දක්ෂ කාර්යශූර කාර්මිකයින් කඩිමන් අවශ්‍යකර තිබේ. දක්ෂතාවය මත වැටුප් හා දීමනා සහිතයි.

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Engineering
Job Type : Full time
Apply Via : By phone
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20928

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka