කජු මද

Published by Chandrsiri samarasinghe 2018-12-04 13:12:05 Kurunegala, Hettipola

කජු මද 1Kg =රු 2200
කජු පියලි 1Kg=රු 2100
කජු කෑලී 1Kg =රු 1700
අපට කතා කරන්න...
712554841

For sell
Kurunegala, Hettipola
Ad ID 19218

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads