සුපරීක්ෂක

Published by Vipula 2018-12-25 10:12:04 Kandy, Kandy

Optimo International සමුහ ව්‍යාපාරයේ සාඩම්බර කොටස් කරුවෙකු වීමට ඔබත් කැමතිද,
            මෙන්න ඔබටත් අවස්ථාක්,
       අප ආයතනයේ පුරප්පාඩු සදහා නව බදවා ගැනීම් සිදු වේ.
        * කළමනාකරු
        * සහය කළමනාකරු
        * සුපරීක්ෂක
                    යන අංශයන්ගෙන් බදවා ගැනේ.මාස 6ක පුහුනුවක් සහිතව.
     පුහුනු කාල සීමව තුල වැටුප 18000/-ත් 24000/-ත් අතර  පුහුනුවෙන් පසුව 55000/- සිට ඉහල දීමනා සමග නවාතැන්/ආහාරපාන සියලුම පහසුකම් ඇතුලුව.
     වයස අවුරුදු 18-28ත් අතර O/L A/L පෙනී සිටි ඕනෑම අයෙකු අයදුම් කරන්න

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : Marketing
Job Type : Full time
Apply Via : sanjeewagranton@gmail.com
Web Site : http//
For sell
Kandy, Kandy
Ad ID 20726

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads