තේ කුඩු

Published by Nisal sachinthaka 2018-09-21 19:09:56 Kandy, Gampola

😍කන්ද උඩරට තේ කුඩු වෙළෙන්දෝ😍

දිනෙන් දින දියුණු වන ආයතනයක් ලෙස බුකිය තුළ තේ කුඩු නම් කන්ද උඩරට තේ කුඩු වෙළෙන්දෝ බවට පත් වී ඇති අපගේ ආයතනය මේ වන විට ඔන්ලයින් ඕඩර් 500kg පසු කර ඇත.

ගෙදර සිට කිරීමට ස්වයං රැකියා සොයන ඔබට අපගේ පාරිභෝගිකභවතුන් සිදු කරව ආකාරයට ගෙදර ඉදිරිපිට කන්ද උඩරට තේ කුඩු විකීණිමට ඇත යන බෝඩ් කැබැල්ලක් පමණි.

පහත ලින්කුව ක්ලික් කිරීමන් අපගේ පේජය මගින් අපගේ සියලුම ඕඩර් දැක ගත හැකිය.

https://www.facebook.com/%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF-%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B6%A7-%E0%B6%AD%E0%B7%9A-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%94-%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C-%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9D-237484980130751/

එකතු වන්න කන්ද උඩරට තේ කුඩු වෙළෙන්දෝ සමඟ හොඳම දේ හොඳම තැනින් මිලදී ගන්න.

For sell
Kandy, Gampola
Ad ID 11759

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka