කංකුං

Published by chathuranga Nagahawatte 2018-12-30 15:12:27 Kalutara, Matugama

මතුගම මීගහතැන්නේ පිහිටි අප වගා බිමේ අැති සාරවත් කංකුං වගාවේ ඵලදාව තොග වශයෙන් ලබා ගැනීමට ගැනුමට ගැනුම් කරුවන් අවශ්‍යයි.
දිනකට මිටි 100 ක් ලබා දීමේ හැකියාව අපට පවති.
කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් වගාව සිදුකරන අතර කිසිදු කෘමිනාශක වල්නාශක යෙදිමක් සිදුනොකරයි.

For sell
Kalutara, Matugama
Ad ID 21056

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka