අලෙවි නිලධාරිවරුන්

Published by Uddika Wijeratne 2018-08-23 13:08:49 Gampaha, Kiribathgoda

* කිරිබත්ගොඩ නගරයෙහි අභිනවයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ප්‍රධානතම රක්ෂණ සමාගමක් සඳහා අලෙවි විකුණුම් කළමනාකරුවන් සඳහා ඇබෑර්තු ඇත.
 
# සුදුසුකම්:
 
* වයස අවු 20 ත් 40 ත් අතර විය යුතුය
* ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයෙන්ම බඳවා ගැනේ
* රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ අත්දැකීම් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි
 
# ප්‍රතිලාභ:
 
* ආකර්ශනීය වැටුප් (සාකච්ඡා කරගත හැකිය ).
* වැඩ සම්බන්ධව හොද උනන්දුවක් හා කැපකිරීමක් දක්වයි නම් විශේෂ දීමනා ලබා දිය හැකිය
 

Jobs in Srilanka
Industry : Marketing
Job Type : Full time
Apply Via : අලෙවි නිලධාරිවරුන්
For sell
Gampaha, Kiribathgoda
Ad ID 8114

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads