ගිණුම් ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-20 11:11:23 Gampaha,

Hins Lanka (Pvt) Ltd හි ජ ඇල පිහිටි අප ආයතනය සඳහා පුහුණු/නුපුහුණු ගිණුම් ලිපිකාරිනියන් අවශ්‍යයි.

වයස අවු.18-30 අතර
A/ L වාණිජ අංශය හැදෑරීම
සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම , පරිගණක දැනුම අනිවාර්යයි
QB දැනීම අමතර සුදුසුකමකි.(LA2-9)

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha,
Ad ID 18317

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads