ගිණුම් ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-20 11:11:23 Gampaha,

Hins Lanka (Pvt) Ltd හි ජ ඇල පිහිටි අප ආයතනය සඳහා පුහුණු/නුපුහුණු ගිණුම් ලිපිකාරිනියන් අවශ්‍යයි.

වයස අවු.18-30 අතර
A/ L වාණිජ අංශය හැදෑරීම
සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම , පරිගණක දැනුම අනිවාර්යයි
QB දැනීම අමතර සුදුසුකමකි.(LA2-9)

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha,
Ad ID 18317

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka