කාර්යාල සේවයට

Published by Samith 2019-01-11 00:01:37 Gampaha, Gampaha

මාකොල පිහිටි ගරාජයක කාර්යාලයේ සහ ස්කූටරය පැදීමට හැකි අයකු අවශ්‍යයි.මෝටර් බයිසිකල් ලයිසන් එක තිබිය යුතුයි.ආහාර නවාතැන් සැපයේ

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 20000
Industry : Accounting finance
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
Web Site : Oo
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 21782

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads