කාර්යාල සේවයට

Published by Samith 2019-01-11 00:01:37 Gampaha, Gampaha

මාකොල පිහිටි ගරාජයක කාර්යාලයේ සහ ස්කූටරය පැදීමට හැකි අයකු අවශ්‍යයි.මෝටර් බයිසිකල් ලයිසන් එක තිබිය යුතුයි.ආහාර නවාතැන් සැපයේ

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 20000
Industry : Accounting finance
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
Web Site : Oo
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 21782

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka