පරිපාලන/ගිණුම්කරු/ලිපිකරු/සුළු සේවක

Published by ceylonads job bank 2018-11-08 09:11:14 Galle, Galle

Innovage (Pvt) Ltd සමාගමේ අලුතින් ඉදිවන ශාඛා සදහා පුරප්පාඩු වලට දැන් බදවා ගැනේ.

අ.පො.ස.(සා.පෙළ) / (උ.පෙළ) සමත්
වයස අවු. 18-40 අතර


(73)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Galle, Galle
Ad ID 17325

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads