මැෂින් මයින්ඩර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-13 14:11:23 Colombo, Wellampitiya

Royal Packing Solution (Pvt) Ltd ආයතනය සදහා මැෂින් මයින්ඩර්වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක.(2-424)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 30000
Industry : Design
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Wellampitiya
Ad ID 17779

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka