මැෂින් මයින්ඩර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-13 14:11:23 Colombo, Wellampitiya

Royal Packing Solution (Pvt) Ltd ආයතනය සදහා මැෂින් මයින්ඩර්වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක.(2-424)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 30000
Industry : Design
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Wellampitiya
Ad ID 17779

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads