මැෂින් මයින්ඩර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-13 14:11:20 Colombo, Ratmalana

New Sun Graphic ආයතනය සදහා මැෂින් මයින්ඩර්වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වසර 5ක පළපුරුද්ද
නවාතැන් පහසුකම් ඇත.


(2-442)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 40000
Industry : Design
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Ratmalana
Ad ID 17782

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads