මැෂින් මයින්ඩර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-13 14:11:20 Colombo, Ratmalana

New Sun Graphic ආයතනය සදහා මැෂින් මයින්ඩර්වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වසර 5ක පළපුරුද්ද
නවාතැන් පහසුකම් ඇත.


(2-442)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 40000
Industry : Design
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Ratmalana
Ad ID 17782

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka