මැෂින් මයින්ඩර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-13 13:11:54 Colombo, Piliyandala

SN MARKETING SERVICE ආයතනය සදහා මැෂින් මයින්ඩර්වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වසර 5ක පළපුරුද්ද
වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක

(2-404)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 40000
Industry : Design
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Piliyandala
Ad ID 17773

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads