මැෂින් මයින්ඩර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-13 13:11:54 Colombo, Piliyandala

SN MARKETING SERVICE ආයතනය සදහා මැෂින් මයින්ඩර්වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වසර 5ක පළපුරුද්ද
වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක

(2-404)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 40000
Industry : Design
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Piliyandala
Ad ID 17773

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka