මලබෙ නිවසක්

Published by samira 2019-03-11 10:03:53 Colombo, Malabe

මලබෙ නිවස විකිනිමට \r\nනිදන කමර 5\r\nබත්රැමි 5\r\nමිල . 55.000.000

Houses
Size (S.F) : 10
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 5
Address : මලබෙ කහාන්තොට
For sell
Colombo, Malabe
Ad ID 23781

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads