කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

Published by VDR Company 2018-11-23 15:11:50 Colombo, Kaduwela

කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

ආකර්ෂණීය වැටුපක් සමග ස්ථීර රැකියාවක්
ලංකාවේ ජනප‍්‍රියම බිස්කට් කර්මාන්තශාලාවක් සදහා ලේබල් /ඇසුරුම්/ අංශයට ගැහැණුන්
කඩිනමින් බදවා ගැනේ
x වයස 18-40 අතර
x ආකර්ශනීය වැටුපක් 42000/- වැඩි
x කෑම සහ සුරක්ෂිත නවාතැන්
x නිවාඩු හිමිකම්
x ETF/EPF සමගින්
නැවතී සේවය කිරීමට දැන්ම අමතන්න
0778971384

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : Factory
For sell
Colombo, Kaduwela
Ad ID 18617

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads