ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Ceylonads Property 2019-02-05 09:02:59 Colombo, Homagama

පිටිපන හෝමාගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලයට නුදුරින් පිහිටි
පර්චස් 7ක ඉඩමක් රු.2500000 ට හදීසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත විකිණීමට ඇත.
පිරිසිදු ඔප්පු සහිතය.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 7 Perches
Address : පිටිපන,හෝමාගම, කොළඹ
For sell
Colombo, Homagama
Ad ID 22882

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka