ශාඛා කළමනාකරුවන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-13 15:12:08 Colombo, Colombo

GREEN LEAF MARKETING සමාගමේ කොළඹ , ගම්පහ ආරම්භ කිරීමට යෝජිත නව ශාඛා සඳහා

x ශාඛා කළමනාකරුවන්
x කණ්ඩායම් කළමනාකරුවන්
x අලෙවි විධායකවරුන්
x අලෙවි නිලධාරීන් රැකියා ඇබෑර්තු පවතී.

කණ්ඩායම් කළමනාකරුවන් හට මෝටර් රථයක් සමඟ ලක්ෂය ඉක්මවූ ආදායමක්
අලෙවි නිලධාරීන් හට රු.50000/- ඉක්ම වූ ආදායමක්

ඩිරෙක්ට් මාර්කටින් පළපුරුදු කණ්ඩායමක් හිමි කළමනාකරුවන් හට ප්‍රමුඛතාව හිමිවේ.

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 20010

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads