ශාඛා කළමනාකරුවන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-13 15:12:08 Colombo, Colombo

GREEN LEAF MARKETING සමාගමේ කොළඹ , ගම්පහ ආරම්භ කිරීමට යෝජිත නව ශාඛා සඳහා

x ශාඛා කළමනාකරුවන්
x කණ්ඩායම් කළමනාකරුවන්
x අලෙවි විධායකවරුන්
x අලෙවි නිලධාරීන් රැකියා ඇබෑර්තු පවතී.

කණ්ඩායම් කළමනාකරුවන් හට මෝටර් රථයක් සමඟ ලක්ෂය ඉක්මවූ ආදායමක්
අලෙවි නිලධාරීන් හට රු.50000/- ඉක්ම වූ ආදායමක්

ඩිරෙක්ට් මාර්කටින් පළපුරුදු කණ්ඩායමක් හිමි කළමනාකරුවන් හට ප්‍රමුඛතාව හිමිවේ.

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 20010

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka