වෙළද සේවිකා

Published by ceylonads job bank 2018-11-10 09:11:04 Colombo, Battaramulla

එන්. අයි බුක්මාර්ක් (පුද්) සමාගමේ බත්තරමුල්ල පිහිටි පොත් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනාගාරයට පොත් සාප්පු පළපුරුද්ද ඇති වෙළද සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

බත්තරමුල්ල අවට ප‍්‍රදේශයෙන් විශේෂයි.

අවම සුදුසුකම O/L සහ මූලික පරිගණක දැනුම


(377)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 22000
Industry : Sales
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Battaramulla
Ad ID 17517

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka