වෙළද සේවිකා

Published by ceylonads job bank 2018-11-10 09:11:04 Colombo, Battaramulla

එන්. අයි බුක්මාර්ක් (පුද්) සමාගමේ බත්තරමුල්ල පිහිටි පොත් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනාගාරයට පොත් සාප්පු පළපුරුද්ද ඇති වෙළද සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

බත්තරමුල්ල අවට ප‍්‍රදේශයෙන් විශේෂයි.

අවම සුදුසුකම O/L සහ මූලික පරිගණක දැනුම


(377)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 22000
Industry : Sales
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Battaramulla
Ad ID 17517

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads