පරිගණක පාඨමාලා Computer Courses

Published by Isuru Ranathunga 2018-10-03 11:10:22 Galle, Galle

පරිගණකයක වැඩ කරන ආකාරය
මුල සිට සරලව
ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන ලෙස
පහසු වේලාවක් තුල....ඔබට අවශ්‍ය ලෙස සකසාගත හැක.....

Course Contents:
 Introduction and concepts of computer
 Perform Computer Hardware and Software
 Operating System: Windows 7, 8,8.1 and 10
 Perform word processing: MS Word
 Prepare spread sheet: MS Excel
 Prepare presentations: MS Power-Point
 Maintain databases: MS Access
 Handling Computers and Digital Devices
 Perform Internet & E-Mail
 Install and configure OS, Drivers, Applications, Virus guards
වැඩි විස්තර: 0719018724 (ගාල්ල)
Tuition
Tuition Type : Private lesson
For sell
Galle, Galle
Ad ID 12993

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka