අඩි 5.9 ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගුරු වෘත්තික

Published by abc 2018-07-13 10:07:18 Kandy, Kandy

විද්‍යාවේදී MSc 1983 මැයි සිහින් රුවැති අඩි 5.9 ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගුරු වෘත්තික දියණියට උගත් චරිතවත් සහකරුවකු සොයනුයේ රාජ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරිවු මහනුවර බොදු ගොවි පියාය. ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට බලාපොරොත්තුවන අය විශේෂයි. 0813840370

Bride
Marital Status : Unmarried
Age : 35
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 2418
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka