හොරණ අක්කර 3ක් විකිණීමට

Published by Jayanath 2019-01-17 11:01:53 Kalutara, Horana

හොරණ, හඳපාන්ගොඩ රබර් අක්කර 3ක ඉඩමක් විකිණීමට
නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි ඉඩමකි
බස් පාරට කිට්ටුවෙන් පිහිටි ඉඩමටම වාහනයකින් යාමේ හැකියාව
නිවාඩු නිකේතනයකට, වගාවකට සුදුසුයි
අක්කරය රු. ලක්ෂ 40/=යි.
(පර් . 1ක් රු .25,000/=)
අමතන්න :- 0766094972 / 0715885069

Horana , Handapangoda 3 acres rubber land for sale
Close to bus road from land
Enter to land by vehical
Beautiful environment around land
Suitable for
$ Agriculture or
$ Holiday resort or
$ Any projects etc.
1 acre price :- Rs.40,000/=
Call for more details :- 0766094972 / 0715885069

Land
Land Type : Residential
Land Size : 3 Acres
Address : Handapangoda
For sell
Kalutara, Horana
Ad ID 22078

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads