බො/​ගොවි වයස 28,​ උස 5 6

Published by marriage proposal 2018-08-16 16:08:08 Colombo, Kotte

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බො/​ගොවි වයස 28,​ උස 5' 6" කොළඹ උසස් බාලිකා විදුහලක උගත් මොරටුව ඉංජිනේරු පීඨයේ උපාධිධාරී ඉහළ වැටුපක් ලබන විධායක නිලධාරිනී දියණියට සමකුල සහකරුවෙකු ගුරු මව සොයයි. ඇය සතුව නවීන මෝටර් රථයක් හා නිශ්චල දේපළ ඇත. එකම සොයුරිය විවාහකයි. විධායක නිලධාරිනියකි. පියා ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු කළමනාකරුවෙකි

Bride
Marital Status : Unmarried
Age : 28
Marriage Proposal
Colombo, Kotte
Ad ID 6992
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads