බද්දේගම පර්චස් 20 ක ඉඩම

Published by chathuranga Nagahawatte 2019-02-11 16:02:17 Galle, Baddegama

බද්දේගම ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගාෙතටුව හංදියේ සිට කිලෝමීටරයක් අැතුලට වන්න පදිංචියට ඉතා සුදුසු පර්චස් 20 ක ඉඩම විකිණීමට අැත.
ඉඩමේ සිට බද්දේගම නගරයට කිලෝමිටර දෙකයි
සින්නක්කර ඔප්පු
පර්චසය 100000 යි (ඉඩම ලක්ෂ 20යි)
දුරකථන අංකය 0714226452

Land
Land Type : Residential
Land Size : 20 Perches
Address :
For sell
Galle, Baddegama
Ad ID 23139

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads