බද්දේගම පර්චස් 20 ක ඉඩම

Published by chathuranga Nagahawatte 2019-02-11 16:02:17 Galle, Baddegama

බද්දේගම ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගාෙතටුව හංදියේ සිට කිලෝමීටරයක් අැතුලට වන්න පදිංචියට ඉතා සුදුසු පර්චස් 20 ක ඉඩම විකිණීමට අැත.
ඉඩමේ සිට බද්දේගම නගරයට කිලෝමිටර දෙකයි
සින්නක්කර ඔප්පු
පර්චසය 100000 යි (ඉඩම ලක්ෂ 20යි)
දුරකථන අංකය 0714226452

Land
Land Type : Residential
Land Size : 20 Perches
Address :
For sell
Galle, Baddegama
Ad ID 23139

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka