මාරවිලින් පර්චස් 17.5 සමග දෙමහල් නිවස වි

Published by Upul 2019-01-26 13:01:50 Puttalam, Marawila

මාරවිල සිංහගිරි මාවතෙන් පර්චස් 17.5 සමග දෙමහල් නිවස ගෘහභාණ්ඩ සමග විකිණීමට ඇත .වටිනාකම ලක්ෂ 135,පොල් ඉඩම් මාරුවකට වුවද සලකා බැලේ .

Houses
Size (S.F) : 2000
Bed Rooms : 4
Bath Rooms : 3
Address : සිංහගිරි මාවත,මාරවිල
For sell
Puttalam, Marawila
Ad ID 22516

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka