මාරවිලින් පර්චස් 17.5 සමග දෙමහල් නිවස වි

Published by Upul 2019-01-26 13:01:50 Puttalam, Marawila

මාරවිල සිංහගිරි මාවතෙන් පර්චස් 17.5 සමග දෙමහල් නිවස ගෘහභාණ්ඩ සමග විකිණීමට ඇත .වටිනාකම ලක්ෂ 135,පොල් ඉඩම් මාරුවකට වුවද සලකා බැලේ .

Houses
Size (S.F) : 2000
Bed Rooms : 4
Bath Rooms : 3
Address : සිංහගිරි මාවත,මාරවිල
For sell
Puttalam, Marawila
Ad ID 22516

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads