පර්චස් 16 විකිණීමට

Published by Sahan sampath bandara 2019-03-21 11:03:40 Kurunegala, Kurunegala

කුරුණෑගල නගරයට මීටර් 500 දුරින් කුරුණෑගල මීගමුව ප්‍රධාන පාරේ 03 වන පටුමගේ නො.15 ,හෙරලියාවල,03 වන පටුමග, කුරුණෑගල. යන ලිපිනයේ පර්චස් 16 බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි.

Other Home Items
Item Condition : New
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 23969

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka