ඉක්මනින් විකිණීමට . Mila thawa adu karanu lebe

Published by S. Jayamanne 2018-12-23 00:12:17 Kurunegala, Kurunegala

parch 40\r\nඉක්මනින් විකිණීමට \r\nකුරුණෑගල 5km\r\nලිං වතුර \r\nවිදුලිය \r\nමනරම් වට පිටව

Houses
Size (S.F) : 2990
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 2
Address : 46/2. Kahadawalipotha . Hidagolla . Kurunegala .
For rent
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20585

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka