මනාලිය සොයා

Published by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA 2018-08-26 15:08:58 Matara, Matara

මාතර තෙලිජ්ජවිල අවු 37 5', පුද්ගලික ආයතනය සේවය නියුතු දුසිරිතෙන් තොර ගුණ ගරුක ලොකු පුතායි,මා බින්න විවාහය සහකාරිය සොයායි කොළඹ ප්‍රදේශයේ වඩාත් හොදයි දික්කසාද ,වැන්දඹු ගැටලුව නැත වැඩි වයස් ගැටලුව නැත පපි කේන්දරය සමග තමා අමතන්න පහත ලිපිනයට ලියා එවන්න රුවන් ප්‍රදීප් කුලතුංග ,"ප්‍රදීප්විලා",නො,72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරීමැට්මුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර .0769244761 ඉමෝ අංකය අමතන්න

Bride
Marital Status : Unmarried
Age : 37
Marriage Proposal
Matara, Matara
Ad ID 8580
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka