කතරගමින් ඉඩමක්

Published by Buddhi 2018-10-31 13:10:25 Moneragala, Kataragama

කතරගම පර්ච් 50ක ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ.පර්ච් 1 ලක්ෂ 2. අමතන්න:0716483216 ඔස්මන්
ගණන් කතා කරගත හැක.

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 50 Perches
Address : Kataragama
For sell
Moneragala, Kataragama
Ad ID 16641

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka