කතරගමින් ඉඩමක්

Published by Buddhi 2018-10-31 13:10:25 Moneragala, Kataragama

කතරගම පර්ච් 50ක ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ.පර්ච් 1 ලක්ෂ 2. අමතන්න:0716483216 ඔස්මන්
ගණන් කතා කරගත හැක.

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 50 Perches
Address : Kataragama
For sell
Moneragala, Kataragama
Ad ID 16641

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads