ඉඩම විකිණීමට

Published by DARSHANA 2020-07-27 13:07:47 Matara, Kekanadurra

මුදල් හදිස්සි නිසා අඩුවට මාතර කැකණදුර ප්‍රචස් 20ක් විකිණීමට සියලු පහසුකම් නිදහස් පරිසරය නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු මාතර නගරයට km10 යි ප්‍රධාන පාසල් බැංකු වේහැල්ල ප්‍රධාන පාරට මීටර් 600 යි යටියන පාරට කිලෝමීටර් 1.4 යි අධිවේගී පිවිසුමට කිලෝමීටර් 5 යි දුම්රිය පොළට km 1.5 යි කැකණදුර නගරයට km 1.4 යි කොංකී්‍රට් පාරටම මුහුණලා ඇති අගනා ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට. මැසේජ් . එස්. එම්.එස් කරන්න එපා පහළ දුරකථන අංක වලට ගැණුම්කරුවන් පමණක් කතාකරන්න මුදල් හදිස්සි නිසා තවත් මිල අඩු කරනු ලැබේ 0712291552 . 0777755059

Land
Land Type : Residential
Land Size : 20 Perches
Address : Parawahar kekanadura matara
For sell
Matara, Kekanadurra
Ad ID 27233

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka