බ්ලොක් ගල් මැෂිම

Published by Prasanna 2019-01-23 09:01:00 Matara, Deniyaya

ඵ්කවර කැට5ක් කැපියහැක. දවසට කැට1000-1500 කපන්න පුළුවන් අරගෙන මාස 6යි වෙන්නෙ.
හොදම තත්ත්වයේ තියෙනවා.
මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිණීමට..
ලෑලි සමග...

Industry Tools & Machinery
Item Condition : Used
For sell
Matara, Deniyaya
Ad ID 22331

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads