බ්ලොක් ගල් මැෂිම

Published by Prasanna 2019-01-23 09:01:00 Matara, Deniyaya

ඵ්කවර කැට5ක් කැපියහැක. දවසට කැට1000-1500 කපන්න පුළුවන් අරගෙන මාස 6යි වෙන්නෙ.
හොදම තත්ත්වයේ තියෙනවා.
මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිණීමට..
ලෑලි සමග...

Industry Tools & Machinery
Item Condition : Used
For sell
Matara, Deniyaya
Ad ID 22331

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka