ඉක්මනින් විකිණීමට

Published by Hiroshan 2018-12-13 14:12:03 Matale, Galewela

මුදල් හදිසියක් නිසා මෙම ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත .මුලු ඉඩමම ලක්ෂ 2 .රැපියල් 50000කට විකිනෙ.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 9.3 Perches
Address : බබරගස්තැන්න, ගලේවෙල
For sell
Matale, Galewela
Ad ID 19998

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads