ඉක්මනින් විකිණීමට

Published by Hiroshan 2018-12-13 14:12:03 Matale, Galewela

මුදල් හදිසියක් නිසා මෙම ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත .මුලු ඉඩමම ලක්ෂ 2 .රැපියල් 50000කට විකිනෙ.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 9.3 Perches
Address : බබරගස්තැන්න, ගලේවෙල
For sell
Matale, Galewela
Ad ID 19998

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka