ඉඩමක් විකිණීමට

Published by indunil 2018-12-26 07:12:46 Kurunegala, Kurunegala

ඉඩමක් විකිණීමට .....
වෙල් යායකට මායිම්ව ප්‍රධාන මාර්ගය පෙනෙන දුර පදිංචියට වඩාත් සුදුසු...
කුරුණෑගල දඹුල්ල මාර්ගයට 500m හා ඉබ්බාගමුව නගරයට 3km දුරින්...
සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටස් කර දෙනු ලැබේ...
පර්චස් 55

0714418095
0783875634

Land
Land Type : Residential
Land Size : 55 Perches
Address : ඉබ්බාගමුව , ඉබ්බාගමුව
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20772

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka