රියදුරු පුහුණු උපදේශක

Published by ceylonads job bank 2018-12-25 16:12:47 Kurunegala, Kurunegala

කුරුණෑගල කාන්තා / පිරිමි ඔබට
Manual , Auto සැහැල්ලු, බර වාහන රියදුරු පුහුණුව දවසින් ලබා ගන්න
එන්න අප වෙත....!

Van - Rs.2500/=
Bus - Rs.4000/=


Jobs in Srilanka
Industry : Transport
Job Type : Other
Apply Via : Phone
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20747

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads